Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yn ddigwyddiadau trawmatig sydd yn effeithio ar blant wrth iddynt dyfu i fyny, fel dioddef camdriniaeth fel plentyn neu fyw ar aelwyd wedi ei heffeithio gan drais domestig, camddefnyddio sylweddau neu salwch meddwl.

Datblygwyd y ffilm fer hon wedi ei hanimeiddio i godi ymwybyddiaeth o ACE, eu potensial i niweidio iechyd ar draws cwrs bywyd a'r rôl y gall asiantaethau gwahanol eu chwarae yn atal ACE a chefnogi'r rheiny sydd wedi eu heffeithio ganddynt.

Cynhyrchwyd y ffilm ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru a Blackburn gydag Awdurdod Lleol Darwen.